Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ mềm lòng

    * Các từ tương tự:
    soft-heartedness