Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r) gentler; (-st) gentlest
  hiền lành, hòa nhã, dịu dàng
  gentle person
  người hiền lành
  a gentle voice
  giọng nói dịu dàng
  a gentle manner
  thái độ hòa nhã
  the gentle sex
  phái yếu
  ôn hòa, mát mẻ (khí hậu, thời tiết)
  thoai thoải
  a gentle slope
  dốc thoai thoải
  [thuộc] gia đình quyền quý
  of gentle birth
  thuộc dòng dõi quyền quý

  * Các từ tương tự:
  gentle-hearted, gentlefolk, gentlefolks, gentlehood, gentleman, gentleman-at-arms, gentlemanlike, gentlemanliness, gentlemanly