Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tử tế, hòa nhã
  ôn hòa, dễ chịu (thời tiết)
  (y học) lành (u)

  * Các từ tương tự:
  benignancy, benignant, benignity, benignly