Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curable /'kjʊərəbl/  

  • Tính từ
    có thể chữa khỏi

    * Các từ tương tự:
    curableness