Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curableness /kjuərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể chữa được