Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benignancy /bi'nigniti/  

  • Danh từ
    lòng tốt, lòng nhân từ
    việc làm tốt, việc làm nhân từ