Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chăm lo, quan tâm
    caring parents
    bố mẹ biết chăm lo cho con
    trẻ em cần một môi trường quan tâm nhiều đến chúng