Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumspection /,sɜ:kəm'spek∫n/  

  • Danh từ
    sự thận trọng