Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chú ý, sự lưu tâm, sự lo lắng tới, sự nhớ tới