Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solicitude /sə'lisitju:d/  /sə'lisitu:d/

  • Danh từ
    (+ for, about)
    sự quan tâm lo lắng
    the solicitude of a caring husband for his wife
    sự quan tâm lo lắng của một người chồng chu đáo đối với vợ mình