Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punctiliousness /pʌŋk'tiliəsnis/  

  • Danh từ
    tính hay chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết