Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meticulousness /mi'tikjʊləsnis/  

  • Danh từ
    sự tỉ mỉ