Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helpfully /'helfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] giúp đỡ, [một cách] giúp ích, [một cách] hữu ích