Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giúp đỡ, đỡ đần
    she has been very supportive during my illness
    cô ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi bị bệnh