Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utilitarian /ju:tili'teəriən/  

  • Tính từ
    (đôi khi xấu) vị lợi
    vị lợi chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    utilitarianism