Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utilitarianism /ju:tili'teəriənizəm/  

  • Danh từ
    thuyết vị lợi
    óc vị lợi