Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helpfulness /'helflnis/  

  • Danh từ
    sự giúp đỡ, sự giúp ích; tính chất hữu ích