Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đúng thời vụ, đúng mùa (thời tiết)
  seasonable snow showers
  mưa tuyết đúng mùa
  đúng lúc (lời khuyên, sự giúp đỡ, quà tặng)

  * Các từ tương tự:
  seasonableness