Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expediently /ik'spi:diəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thủ đoạn