Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recourse /ri'kɔ:s/  

 • Danh từ
  sự cầu đến, sự nhờ vào
  họ đã xoay xở lấy mà không cần nhờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài
  have recourse to
  cầu đến, nhờ vào, dùng đến
  I hope the doctors won't have recourse to surgery
  tôi hy vọng là các bác sĩ sẽ không phải dùng đến phẫu thuật