Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhờ đến, dùng đến
  nếu thương lượng thất bại, ta phải dùng đến biện pháp đình công
  resort to violence
  dùng đến bạo lực
  thường lui tới (nơi nào đó)
  cảnh sát canh gác những quầy rượu mà nó thường lui tới
  Danh từ
  phương sách
  our only resort is to inform the police
  phương sách độc nhất của chúng ta là báo cảnh sát
  (to something) sự nhờ đến, sự dùng đến
  nói bình tĩnh, không dùng đến những lời hăm dọa
  nơi nghỉ, trung tâm nghỉ ngơi lắm người lui tới
  a seaside resort
  nơi nghỉ ngơi ở bờ biển
  a (one) last resort
  xem last
  in the last resort
  xem last