Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watering-place /'wɔ:təriŋpleis/  

  • Danh từ
    bãi uống nước (của thú hoang)
    (cũ) nơi có suối khoáng; nơi nghỉ bên bờ biển