Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (trong các địa danh là Spa)
  suối nước khoáng; nơi có suối nước khoáng
  spa water
  nước khoáng
  suối nước khoáng Cheltenham

  * Các từ tương tự:
  spa-water, space, space fiction, space flight, space flying, space heater, space helmet, space invaders, space out