Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

space flying /'speis'flaiiɳ/  

  • Danh từ
    sự bay vào vũ trụ