Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spa-water /'spɑ:wɔ:tə/  

  • Danh từ
    nước suối khoáng