Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

space helmet /'speis'helmit/  

  • Danh từ
    mũ du hành vũ trụ (của nhà du hành vũ trụ khi bay vào vũ trụ)