Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

space out /'speist,aʊt/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    lơ mơ (vì tác dụng của một thứ thuốc đã uống)