Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

space flight /'speis'flait/  

  • Danh từ
    sự bay vào vũ trụ
    cuộc bay vào vũ trụ