Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

space fiction /'speis'fikʃn/  

  • Danh từ
    tiểu thuyết hoang tưởng về du hành vũ trụ