Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

space heater /'speis hi:tə[r]/  

  • Danh từ
    máy sưởi buồng