Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialistically /mətiəriə'listikli/  

  • Phó từ
    [một cách] duy vật
    [một cách] duy vật chất