Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dốt nát

    * Các từ tương tự:
    unlearnedly