Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-sufficient /,selfsə'fi∫ənt/  

  • Tính từ
    (in something)
    tự cung, tự cấp; tự túc
    a country self-sufficient in coal
    một nước tự túc về than