Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rough-and-ready /'rʌfənd'redi/  

  • Tính từ
    qua loa đại khái nhưng được việc
    tạm dùng được