Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thanh đạm, đạm bạc
  a spartan meal
  bữa ăn thanh đạm
  live a spartan life in the mountains
  sống một cuộc sống đạm bạc ở vùng núi