Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ít nói, trầm mặc

    * Các từ tương tự:
    taciturnity, taciturnly