Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taciturnly /'tæsitɜ:nli/  

  • Phó từ
    [một cách] ít nói, [một cách] trầm mặc