Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có sẵn, không sẵn để dùng
    dè dặt; kín đáo; ít nói