Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  câm, lặng thinh
  stand mute
  đứng lặng thinh
  mute e (ngôn)
  e câm
  Danh từ
  (cũ) người câm
  (nhạc) cái chặn tiếng
  Động từ
  (nhạc) (chủ yếu ở dạng bị động)
  chăn tiếng, chặn
  dây đàn bị chặn

  * Các từ tương tự:
  muted, mutely, muteness