Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soft-pedal /,sɒft'pedl/  

 • Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  hạ thấp tầm quan trọng; ra vẻ kém quan trọng
  hội đồng coi thấp tầm quan trọng của chính sách nhà ở cho đến kỳ bầu cử địa phương

  * Các từ tương tự:
  soft pedal