Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ, quá khứ phân từ của unsay
    xem unsay
    Tính từ
    không nói ra
    một nhận xét không nói ra thì hơn