Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (unsaid) (thường dùng ở dạng bị động)
  rút lại lời
  lời đã nói ra không thể rút lại được

  * Các từ tương tự:
  unsayable