Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wordless /'wɜ:dlis/  

  • Tính từ
    không nói ra lời; lặng đi
    wordless grief
    nỗi đau buồn lặng đi không nói ra lời