Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voiceless /'vɔislis/  

 • Tính từ
  (ngôn ngữ học)
  vô thanh
  voiceless consonants
  phụ âm vô thanh (như t, f, s…)

  * Các từ tương tự:
  voicelessly, voicelessness