Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không nói nên lời; lặng đi không nói được
  speechless with surprise
  ngạc nhiên không nói nên lời
  anger left him speechless
  cơn giận khiến anh ta lặng đi không nói được
  speechless rage
  cơn giận lặng người

  * Các từ tương tự:
  speechlessly, speechlessly, speechlessness