Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngầm, mặc nhiên
  give tacit agreement
  thoả thuận ngầm

  * Các từ tương tự:
  tacitly, taciturn, taciturnity, taciturnly