Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] ngầm, [một cách] mặc nhiên