Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undeclared /,ʌndi'kleəd/  

  • Tính từ
    không trình báo hải quan (hàng hóa)