Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thốt ra, không phát ra
    không nói ra, không phát biểu, không bày tỏ