Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ và quá khứ phân từ của understand